Monthly Archives: สิงหาคม 2018

  • 0

ประเทศไทย มหานครผลไม้เมืองร้อน

Category : กีฬา

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นรายได้หลักของประเทศ จากสถิติในปี 2559 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการส่งออกผลไม้มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 19% จากปี 2558 โดยมีตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐ จีนเวียดนาม และฮ่องกง การส่งออกส่วนใหญ่นั่นเป็น การส่งออกทุเรียนสดเป็นมูลค่ากว่า 1.7 หมื่นล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ลำไย มังคุด เงาะ และลองกอง ขณะที่การส่งออกผลไม้อบแห้งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นกว่า 53% จากปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกจำนวน 1.1 หมื่นล้านบาท จากการที่ผู้ประกอบการมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ทำให้สินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคในต่างประเทศหันมานิยมบริโภคผลไม้อบแห้งเป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ จึงส่งผลให้การส่งออกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์, 2560) ซึ่งจากการที่คณะรัฐมนตรีได้จัดประชุมสัญจรที่ จังหวัดจันทบุรี โดยในที่ประชุมคณะฯได้มีการอนุมัติ โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น มหานครผลไม้ของโลก โดยมีเป้าหมายให้ภาคตะวันออกเป็นตลาดกลางประมูลผลไม้คุณภาพสูง พร้อมให้กระทรวงพาณิชย์ประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร และได้กำหนดแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้เมืองร้อนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งประกอบด้วย 1.กำหนดและส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและการค้าผลไม้เกรดพรีเมียม 2.ส่งเสริมการทำการตลาดผลไม้เกรดรองและเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป 3.การนำนวัตกรรมและงานวิจัยมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่ตกเกรด และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ควบคู่กันไปด้วย (ไทยรัฐ, 2561)โดยโครงการนี้มีความน่าสนใจและจะสามารถทำให้ประเทศมีความพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจได้ ดังนั้นศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) จึงได้สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 711 ราย ระหว่างวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2561 ในหัวข้อ “ประเทศไทยกับการเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกและการพัฒนาและส่งเสริมให้ผลไม้ไทยไปสู่การค้าระดับโลก รวมถึงความต้องการของเกษตรกรที่อยากให้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมหรือสนับสนุนในโครงการดังกล่าว

ผลการสำรวจ ดังต่อไปนี้ ผลสำรวจพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.44 ทราบเกี่ยวกับการที่รัฐบาลประกาศโครงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนของโลก โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80.44 ทราบข้อมูลจาก โทรทัศน์ และมีเพียงร้อยละ 21.56 ไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้ติดตามข่าวสาร จากการสอบถามถึงจุดเด่นที่ช่วยส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนนั้น พบว่า อันดับ 1 (ร้อยละ 68.64) เพราะสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยเหมาะสมแก่การปลูกผลไม้ อันดับ 2 (ร้อยละ 67.51) เพราะประเทศไทยมีผลไม้ที่หลากหลายชนิด และอันดับ 3 (ร้อยละ 37.41) เพราะเกษตรกรมีความรู้และประสบการณ์ในการทำการเกษตรที่ดี จากการสอบถามถึงการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกผลไม้เมืองร้อนเมื่อเกิดการผลักดันในโครงการดังกล่าว พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 57.57 จะเปลี่ยนไปปลูก ทุเรียน มากที่สุด (ร้อยละ 37.41) รองลงมาคือ เงาะ (ร้อยละ 31.70) และอันดับ 3 คือ ลำไย (ร้อยละ 27.25) ส่วนอีก ร้อยละ 42.43 ไม่มีการปรับเปลี่ยน โดยให้เหตุผลว่า สภาพพื้นที่ในการเพาะปลูกเดิมเหมาะสมอยู่แล้วในการปลูกพืชเดิมและไม่เหมาะที่จะไปปลูกพืชชนิดอื่น และต้องใช้เงินในการลงทุนสูงทั้งที่ดิน แรงงาน จากการสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรถึงวิธีที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ผลไม้ไทยไปสู่การค้าระดับโลกได้ พบว่า อันดับ 1 (ร้อยละ 72.29) ต้องพัฒนาการผลิตเพื่อให้ผลไม้มีคุณภาพดีขึ้นทั้งสดและแปรรูป เช่น ทุเรียน มังคุด เป็นต้น อันดับ 2 (ร้อยละ 47.26) ต้องพัฒนาระบบการรักษาคุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและในระหว่างการขนส่ง และอันดับ 3 (ร้อยละ 44.44) ต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและทันสมัย จากการสอบถามความต้องการของเกษตรกรที่อยากให้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมหรือสนับสนุนในโครงการดังกล่าว พบว่า อันดับ 1 (ร้อยละ 55.63) ต้องการให้สร้างมาตรฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้เมืองร้อนทั้งสดและแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน อันดับ 2 (ร้อยละ 55.13) ต้องการให้พัฒนาช่องทางการจำหน่ายในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ขายออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และอันดับ 3 (ร้อยละ 47.61) ต้องการให้สนับสนุนข้อมูลช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการผลิตในแต่ละฤดูเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าล้นตลาด

จากการสำรวจดังกล่าว เห็นได้ว่าเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับโครงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อน เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมแก่ การเพาะปลูกผลไม้ โดยมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเดิมไปเป็นผลไม้เมืองร้อนเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ และเกษตรกรจะต้องพัฒนาการผลิตผลไม้ของตัวเองให้มีคุณภาพดีขึ้นทั้งผลไม้สดและแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และอยากให้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมหรือสนับสนุนการสร้างมาตรฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้เมืองร้อนทั้งสดและแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น


  • 0

ชม.ร้องเพลงรอ รถไฟฟ้ารางเบา นำร่องสายสีแดงวิ่ง 12 กิโล เร่งศึกษา-ประมูลเสร็จปี 62

Category : กีฬา

กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าเปิดประมูลระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่สายแรกได้ในปี 2562 เผยเตรียมนำร่องสายสีแดง วิ่งแนวทิศเหนือ-ใต้ ระยะทาง 12.54 กิโลเมตร วาดฝันผลักดันเชียงใหม่กลายเป็นนครแห่งชีวิตที่มีความน่าสนใจและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร เป็นเมืองในฝันที่ผู้คนทั่วโลกต่างอยากมาเยือน
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ (รถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่) ภายหลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม และออกแบบโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีแดง ซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารางเบาสายแรกของจังหวัดเชียงใหม่
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ของกระทรวงคมนาคม จำนวน 6 โครงการ โดยรวมถึงโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ด้วย และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้มีมติรับทราบผลการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ที่ สนข. ดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จ และมอบหมายให้ รฟม. ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) โดยมีความเห็นว่าควรดำเนินการก่อสร้างครั้งละ 1 เส้นทาง
นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ สนข. ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 3 ครั้ง และจัดประชุมกลุ่มย่อย Focus Group จำนวน 5 ครั้ง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน โดยได้นำข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ มาประกอบการศึกษาฯ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะของคนเชียงใหม่อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบว่าระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นระบบรถไฟฟ้าแบบรางเบา (Light Rail Transit: LRT) ประกอบด้วย 3 เส้นทาง ได้แก่ สายสีแดงวิ่งแนวทิศเหนือ-ใต้ ระยะทาง 12.54 กิโลเมตร สายสีน้ำเงิน วิ่งแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ระยะทาง 10.47 กิโลเมตร และสายสีเขียววิ่งเชื่อมย่านธุรกิจ ระยะทาง 11.92 กิโลเมตร รวมระยะทาง 34.93 กิโลเมตร มีโครงสร้างทางวิ่งผสมระหว่างระดับดินและใต้ดินโดยเขตชานเมืองเป็นระดับดิน (วิ่งร่วมกับการจราจรปกติบางส่วน เช่น ทางแยก และจุดกลับรถ) และเขตเมืองเป็นระดับใต้ดิน โดยกระทรวงคมนาคมได้พิจารณามอบหมายให้ รฟม. ดำเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม และออกแบบโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีแดงจังหวัดเชียงใหม่ ตามรูปแบบโครงสร้างทางวิ่งผสมระหว่างใต้ดินและระดับดิน ซึ่งอยู่ในแนวทิศเหนือ – ใต้ ผ่านพื้นที่กิจกรรมหลักสำคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์ราชการเชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานีขนส่งช้างเผือก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ห้างสรรพสินค้าแอร์พอร์ตพลาซ่า สำนักงานขนส่งทางบก และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีหางดง ขณะนี้อยู่ระหว่าง รฟม. เตรียมการดำเนินงานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา รวมทั้งจัดทำรายงาน EIA และรายงานตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 คาดว่าจะใช้เวลาศึกษา ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงาน EIA รวมทั้งรายงาน PPP ให้แล้วเสร็จได้ประมาณเดือนตุลาคม 2562
นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวตอนท้ายว่า ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2561 จังหวัดเชียงใหม่จะร่วมกับ สนข. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการเดินขบวน Troop ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนบริเวณตามแนวเส้นทางของระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ หรือบริเวณแหล่งชุมชนที่มีประชาชนเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมากต่อไป

โดยจะมีการจัดริ้วขบวน TROOP เดินพาเรด อย่างสวยงามและตื่นตาน่าสนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่พึงจะได้รับของโครงการฯ ของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป เมื่อโครงการแล้วเสร็จ บนเส้นทางที่จะมีการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าแบบรางเบา ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 8 กันยายน 2561 นี้ ในรูปแบบขบวนรถแห่ที่มีการประดับประดาและตกแต่งอย่างตระการตาน่าสนใจ โดยมีคณะผู้บริหาร จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป ดารานักแสดง เจ้าหน้าที่ สนข. ตลอดถึงสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในครั้งนี้
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่นั้นในปัจจุบันนับเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ด้วยเป็นเมืองที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีประชากรตามทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1.7 ล้านคน ขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เดินทางเข้าท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 10 เท่า ของจำนวนประชากรตามทะเบียนบ้าน คืออยู่ที่ 9.4 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นกว่า 10% ในทุกปี ซึ่งสร้างรายได้เข้าจังหวัดไม่น้อยกว่า 88,452 ล้านบาทต่อปี หากมีพัฒนาเมืองด้านการขนส่งเพื่อรองรับตามทิศทางของการเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งขาจรและขาประจำ ในอนาคตอันใกล้นี้จังหวัดเชียงใหม่ก็จะกลายเป็นนครแห่งชีวิตที่มีความน่าสนใจและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรเป็นอย่างยิ่ง และจะเป็นเมืองในฝันที่ผู้คนทั่วโลกต่างอยากมาเยือนอย่างแน่นอน


  • 0

“อติรุจ“ ขึ้นเป็นผู้นำวันแรก ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ออลไทยแลนด์ กอล์ฟทัวร์ 2018

Category : กีฬา

“อติรุจ วินัยเจริญชัย” เค้นฟอร์มเก่งออกสตาร์ทหวดเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 65 ขึ้นเป็นผู้นำวันแรก ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ออลไทยแลนด์ กอล์ฟทัวร์ 2018 รายการสิงห์แม่โจ้ โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ที่สนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่
การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ออลไทยแลนด์ กอล์ฟทัวร์ 2018 จากการสนับสนุนโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายการ สิงห์ แม่โจ้โอเพ่น 2018 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท จัดขึ้นที่สนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พาร์ 71 ในวันนี้ ( 30 ส.ค.2561) เป็นการแข่งขันวันแรก ผลการแข่งขันปรากฏว่า อติรุจ วินัยเจริญชัย วัย 18 ปีจากชลบุรีสามารถเค้นฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาอีกครั้ง หวดเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 65 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียว ขึ้นเป็นผู้นำในวันแรก โดยมี สัตยา ทรัพย์อัประไมย จากราชบุรี และ จอห์น แคทลิน จากสหรัฐอเมริกา เจ้าของแชมป์เอเชียนทัวร์ 2 รายการ ทำสกอร์ไล่ตามหลังมาเพียงสโตรกเดียว ที่ 5 อันเดอร์พาร์ 66
ส่วนผลงานของโปรกอล์ฟชื่อดังคนอื่นๆ ไทคิ ฮาร่า โปรลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ทำสกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 67 รั้งอยู่ที่ 4 เชาวลิต ผลาผล ทำสกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 68 อยู่ที่ 5 ร่วม, อุดร ดวงเดชา นำโชค ตันติโภคากุล และภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย ทำสกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 69 อยู่ที่ 11 ร่วม, ชัพชัย นิราช 1 อันเดอร์พาร์ 70 อยู่ที่ 22 ร่วม, ธรรมนูญ ศรีโรจน์ ทำสกอร์ อีเว่นพาร์ 71 อยู่ที่ 35 ร่วม
สำหรับการแข่งขันรอบสองในวันพรุ่งนี้ ( 31 ส.ค.61) เริ่มแข่งขันเวลา 6:45 น. แฟนกอล์ฟที่สนใจ สามารถเข้าชมการแข่งขันฟรีไที่สนามแม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา
ขอบคุณภาพจาก.. ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์


  • 0

กรี๊ดให้พี่ตูน  กับการวิ่งเพื่อระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาลกับภาพยนตร์คลุกวงใน #2215เชื่อบ้ากล้าก้าว

Category : กีฬา

ถึงจะไม่ใช่นักกีฬาทีมชาติ แต่ใครๆก็ต้องกรี๊ดให้พี่ตูน  กับการวิ่งเพื่อระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาลกับภาพยนตร์คลุกวงใน #2215เชื่อบ้ากล้าก้าว 6-16 กันยายนนี้ ดูฟรีที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่


  • 0

กิจกรรมชมภาพยนตร์การกุศล เรื่อง Mission Impossible :Fallout

Category : กีฬา

ชมรมแม่บ้านทหารไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์การกุศล เรื่อง Mission Impossible :Fallout เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่


  • 0

เมญ่า ฯ ร่วมกับโกลเด้น กรูมมิ่ง จัดงานตัดผมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

Category : กีฬา

บริษัท โกลเด้น กรูมมิ่ง จำกัด ร่วมกับศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จัดงาน BARBER INVITATIONS 2018 การแข่งขันตัดผมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ชิงรางวัลกรรไกรแบรนด์ดังระดับโลก Mizutani พร้อมประกาศนียบัตร โดยมีคุณพิรุณธร เบญจพรรังสิกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โกลเด้น กลูมมิ่ง จำกัด และ คุณพิชญพัชญ์ พศิษฐพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ ขึ้นร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันทั้ง 5 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ลานอีเวนท์ ฮออล์ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ โดยผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองเป็นช่างตัดผมหญิงหนึ่งเดียวในรายการ

บรรดาสาวกบาร์เบอร์ภาคเหนือตบเท้าร่วมประชันฝีมือ พร้อมชมการแสดงโชว์จากกูรูวงการบาร์เบอร์ไทย ญี่ปุ่น อาทิ คุณตู๋ จาก Mum and Me คุณเอ จาก Akade เคนชิ ชิโรม่า (Kenshi Shiroma) โทโมย่า นิชิโมริ (Tomoya Nishimori) จาก Mr.Brothers Cut Club ภายในงานพบกับการแสดงโชว์ลีลาการตัดผมแต่ละสไตล์จากช่างฝีมือดัง และ การแข่งขันตัดผมประเภทวินเทจ, แกะลาย, โมเดิร์น การแนะนำความรู้ รุ่นมือใหม่และรุ่น Open ร่วมด้วยการเรียนรู้อาชีพตัดผมฟรีจากช่างผมชั้นนำระดับประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศไทยที่จะมาแสดงความสามารถ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวการจัดแต่งทรงผมในราคาพิเศษ โดยมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก รายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ คุณ อาทิตย์ หมูเขียว จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทและกรรไกร Mizutani รุ่น Schorem Master Black Editions 7.0 พร้อมประกาศนียบัตร + Pomade Grooming (จาก Golden Grooming) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณ สุรเดช คำสีแสง

ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท ประกาศนียบัตร + Pomade Grooming (จาก Golden Grooming) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ คุณ วิศรุต แพงสุข ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท ประกาศนียบัตร + Pomade Grooming (จาก Golden Grooming) และรางวัลชมเชย คุณ ฤทธิไกร พงศิริ และ คุณ ว่าที่ ร.ต.ญ. สุดารัตน์ ม่วงคุ้ม ได้รับประกาศนียบัตร + Pomade Grooming (จาก Golden Grooming)


  • 0

Holiday casino สถานบันเทิงที่เปิดให้บริการทุกส่วนตลอด 24ชั่วโมง

Category : W88 ข่าว

Holiday casino สถานบันเทิงที่เปิดให้บริการทุกส่วนตลอด 24ชั่วโมง

Holiday casino สถานบันเทิงที่เปิดให้บริการทุกส่วนตลอด 24ชั่วโมง

     Holiday casino นับเป็นอีกหนึ่งสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการแบบไม่มีวันหลับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่นอกเหนือจากห้องเล่นการพนัน หรือ ตู้สล็อต ยกเว้นในส่วนของผับที่จะเปิดให้บริการช่วงเวลาดึกๆ คือ เริื่มตั้งแต่ช่วง 4ทุ่มไปจนถึง 8โมงเช้า บอกตามตรงว่าที่เปิดแบบนี้เพราะไม่มีกฎหมายใดๆ มากำหนดให้เปิด-ปิดเหมือนที่ไทยเราทำ แต่ที่นี่จะเข้มงวดกับการนำยาเสพติดเข้ามามั่วสุมซึ่งก่อนขึ้นไปที่บริเวณผับชั้น7 จะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราผู้ที่จะเข้าไปอย่างละเอียด ยกเว้นเพียงแค่อายุเท่านั้นที่จะไม่ได้ต้องมาขอดูบัตรประจำตัวประชาชนเหมือนสถานบันเทิงไทย
     คาสิโนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการให้บริการ 24ชั่วโมงอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบหรือไม่ก็ตาม จะยึดหลักของการให้บริการแบบนี้ และ ส่วนมากคนนั่งเล่นบางคนก็ติดลมบน คือ นั่งเล่นเพลินจนไม่อยากจะลุกไปไหนก็มี มันเพลินไปกับการนั่งลุ้น พร้อมทั้งการบริการเสิร์ฟอาหาร, เครื่องดื่ม และ ผ้าเย็น ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกสบายแทบไม่ต้องลุกไปไหนเลย แต่การเปิดบริการเช่นนี้ก็นำพามาซึ่งค่าใช้จ่ายที่ทาง Holiday palace casino ต้องเกิดขึ้นอย่างจำนวนมหาศาลนับไม่ถ้วน แต่ก็มีรายได้มหาศาลพอๆ กับที่เหลือไปตัดเป็นค่าใช้จ่าย และ เป็นกำไรที่สร้างอาคารใหม่ๆ เพิ่ขึ้นมาอีกสองที่ คือ พาโนรามา และ ฮอลิเดย์ปอยเปตโรงแรมใหม่  แต่รายได้ที่ไม่แน่นอนของคาสิโนเป็นต้นเหตุของการริเริ่มการหารายได้รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอีกหลายๆ อย่าง ดังนี้

การพนันออนไลน์ ก่อตั้งมาประมาณ 10ปี และ ได้มีผลตอบรับที่ค่อนข้างดีเกินคาด เพราะมีธุรกิจใหม่ๆ ตามขึ้นมาอีกเพียบ

ออฟฟิศให้เช่า จะเป็นรุปแบบรายเดือนแต่ผู้ที่มาเช่าส่วนใหญ่ก็คงไม่ใช่ประเภทร้านค้าแบบในห้าง แต่เป็นออฟฟิศส่วนของการทำงานฝ่ายบริการลุกค้า และ ฝ่ายต่างๆ ของเว็บไซต์เอเย่นต์คาสิโนออนไลน์ ที่มาติดต่อขอเช่าเพียบ แทบจะยึดพื้นที่ของ Holiday palace online ไปเกือบ 30% เลยทีเดียว

กิจการร้านอาหาร ที่มีอยู่แล้วก็พัฒนาเรื่องของการตกแต่งและเมนูใหม่ๆ ในส่วนของอาหารรูปแบบใหม่ๆ ก็มีอีกเยอะเพื่อรองรับลูกค้า รวมถึงผู้ประกอบกิจการหลายหลายสัญชาติที่มีเข้าาเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี

     สถานบันเทิงในรูปแบบคาสิโน เมื่อได้ยินชื่อแล้วคนส่วนมากก็จะนึกถึงความเป็นเซียนพนันเล่นบาคาร่าเหมือนในหนัง หรือ แสงสีที่ตกแต่งอย่างสวยงามเต็มพื้นที่ สิ่งสำคัญถึงแม้ช่วงดึกๆ จะไม่ค่อยมีคนเข้ามาเล่นมากนักแต่ก็ยังคงต้องมีการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยวางไว้ทุกจุดตลอด 24ชั่วโมงอีกด้วยเช่นกัน

The post Holiday casino สถานบันเทิงที่เปิดให้บริการทุกส่วนตลอด 24ชั่วโมง appeared first on casino1988.


  • 0

เฮง ลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมลำไยเมืองลำพูน

Category : กีฬา

บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด นำโดยฝ่ายการตลาด และสาขาจังหวัดลำพูน ได้ออกบูธร่วมกับทางจังหวัดลำพูน เพื่อแจกน้ำดื่ม และพัดคลายร้อนฟรี ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน งานมหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดงาน และเป็นวันที่จัดให้มีขบวนแห่รถประดับลำไย ของ 8 อำเภอ เคลื่อนผ่านไปตามท้องถนนทั่วเมืองลำพูน โดยได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยว และคนทั่วไปที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

งานมหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ประจำปี 2561 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 -31 สิงหาคม 2561 นี้ ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมืองลำพูน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียงลำไยของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน


  • 0

เชาวลิต ผลาผล คว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ พีจีเอทัวร์ สนามที่ 4

Category : กีฬา

เชาวลิต ผลาผล คว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ พีจีเอทัวร์ สนามที่ 4 รายการสิงห์-เอสเอที ลำพูน คลาสสิก ที่สนามกัซซัน พานอรามา กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน 
 การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์พีจีเอ ทัวร์ สะสม ออเดอร์ ออฟ เมอริท สนามที่ 4 รายการ สิงห์-เอสเอที ลำพูน คลาสสิค 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ สนามกัซซัน พานอรามา กอล์ฟ คลับ จังหวัดลำพูน ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย ผลการแข่งขันปรากฏว่า เชาวลิต ผลาผล โปรจอมเก๋าจากชลบุรี ผู้นำในรอบที่ 3  ยังคงรักษาฟอร์มเก่งคงเส้นคงวา ตีเพิ่มเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ จาก 6 เบอร์ดี้ เสียไป 1 โบกี้กับ 1 ดับเบิ้ลโบกี้  สกอร์รวม 4 วันที่ 15 อันเดอร์พาร์ 269 คว้าแชมป์แรกในรอบ 5 ปี ไปครองได้สำเร็จ พร้อมคว้าเงินรางวัลอีก 240,000 บาท  โดยมี เศรษฐี ประคองเวช  ทำสกอร์ตามมาเป็นอับที่ 2 ที่ 13 อันเดอร์พาร์ ส่วนอันดับที่ 3 เป็นของ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาน ทำสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ และสำหรับนักกอล์ฟที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในวันนี้ ก็คือ สุธีพัทธ์  ประทีปเธียรชัย ซึ่งในรอบที่ 3 มีสกอร์รวมเกิน 1 โอเวอร์พาร์ แต่ในวันนี้ตีเข้ามาถึง 10 อันเดอร์พาร์ 61 จาก 8 เบอร์ดี้ 1 อีกเกิ้ล โดยไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียว เป็นสถิติต่ำสุดของสนาม ทำให้สกอร์รวมพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 9 อันเดอร์พาร์ คว้าอันดับที่ 4 ไปครอง  

       ขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟชื่อดังคนอื่นๆ ณัฐชานนท์  วราพรกิตติรัตน์  8 อันเดอร์พาร์ ได้อันดับที่ 5  ,ฉ่างไท้  สุดโสม ผู้นำใน 2 วันแรก จบที่ 7 อันเดอร์พาร์ ได้อันที่ 6 ร่วมกับ ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน , ธรรมนูญ ศรีโรจน์ 6 อันเดอร์พาร์ ได้อันดับ 8 ร่วม


  • 0

เทสโก้ โลตัส สนับสนุนทุนการศึกษา

Category : กีฬา

26 สิงหาคม 2561 เทสโก้ โลตัส สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา สมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 จำนวน 200,000 บาท โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) ให้เกียรติรับมอบ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่