Category Archives: กีฬา

  • 0

ผอ.สสว.พบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หนุนสร้างเครือข่ายเชิงรุกช่วยเหลือ SME ไทย ชวนโหลด SME CONNEXT ครบในคลิกเดียวเพื่อ SME

Category : กีฬา

ผอ.สสว.เข้าพบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายเชิงรุกช่วยเหลือ SME ไทย เป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาล และตอบสนองภารกิจของ สสว.

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าพบ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการ การส่งเสริม SME ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ศูนย์ One Stop Service Center : OSS) ของ สสว. รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME กับหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและภาคีเครือข่าย การให้บริการผู้ประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนภารกิจของ สสว. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาล และตอบสนองภารกิจของ สสว. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนโยบายของ สสว.ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุก ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการ Micro ในการเข้าถึงโครงการของรัฐด้าน SME การสร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการรายสาขาในพื้นที่จังหวัด การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการ/นโยบายส่งเสริม SME ตลอดจนพัฒนาธุรกิจฐานรากและ SMEsทั้งนี้ สสว. ได้จัดตั้งศูนย์ OSS ทั่วประเทศ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับ 9 กระทรวง 25 หน่วยงาน โดยสร้างเว็บไซต์ www.smeone.info และแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT ครบในคลิกเดียวเพื่อ SME ทำหน้าที่ให้บริการคำปรึกษาเบื้องต้น การสนับสนุนความรู้และทักษะแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามวงจรธุรกิจ การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ การประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในลักษณะการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน รวมไปถึงการพัฒนากิจการ SMEs ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลถึงความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและของประเทศได้อย่างยั่งยืน


  • 0

บสย.คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช.

Category : กีฬา

               

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ บสย.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรโปร่งใส โดยได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)   จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  จากการตัดสินโดย คณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส  และประกาศในเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช.  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา  

               

“นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานหนักอย่างเต็มความสามารถ  ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง และมีจริยธรรม  เป็นไปตามกรอบ และแนวทางการบริหารองค์กร ที่ได้รับมอบนโยบายจาก คณะกรรมการ บสย. ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร และเพื่อนพนักงาน ที่ร่วมกันปฎิบัติอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่ประจักษ์  รางวัลนี้ถือเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับองค์กร คณะผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมให้ปฎิญญาร่วมกันในการดำรงไว้ซึ่ง คุณค่าแห่งองค์กรโปร่งใส อันเป็นเกียรติประวัตินำความภาคภูมิใจมาสู่ บสย.ตลอดไป” ดร.รักษ์ กล่าว  

               

รางวัลองค์กรโปร่งใส จัดทำขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้ประกาศเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ ที่ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งที่เคยได้รับรางวัลและยังไม่เคยได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส สามารถนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์รวมทั้งสิ้น  27 องค์กร ได้แก่  รางวัลองค์กรโปร่งใส  6 องค์กร และ รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 21 องค์กร 


  • 0

เชียงใหม่รุกจัด”มหกรรมจับคู่ธุรกิจ การลงทุน เชื่อมตลาดนานาชาติยิ่งใหญ่แห่งปี” คาดมีมูลค่าการค้า-การลงทุนกว่าหมื่นล้านบาท

Category : กีฬา

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังสมาคมนักธุรกิจไทย-จีน (40 สมาคม) สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย และโมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ ผนึกกำลังจัดงานมหกรรมซื้อขาย การลงทุน การร่วมทุน และจับคู่ทางธุรกิจ “International Investment Business Matching 2019: IIBM2019” “มหกรรมจับคู่ธุรกิจ การลงทุน เชื่อมตลาดนานาชาติยิ่งใหญ่แห่งปี” มั่นใจมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 20,000 คน ทั้งจากประเทศไทย ประเทศจีน และสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) พร้อมคาดว่าภายในงานจะมีมูลค่าการค้า-การลงทุนระหว่างกันกว่า 10,000 ล้านบาท

ด้วยความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย สมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ สมาคมนักธุรกิจ ไทย-จีน (40 สมาคม) สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ และองค์กรพันธมิตรในประเทศไทยและนานาชาติ เช่น หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ เครือขายโอท็อปเชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น สมาคมอสังหาริมทรัพย์ระยอง Malaysian Institute of Estate Agents (MIEA) Institute of Estate Agents, Singapore (IEA) Myanmar Real Estate Service Association (MRESA) Vietnam National Real Estate Association (VNREA) Cambodia Valuers and Estate Agents Association (CVEA) Philippine Association of Real Estate Boards, Inc (PAREB) เป็นต้น ได้ร่วมกันจัดงานงานมหกรรมการซื้อขาย การลงทุน การร่วมลงทุน และการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วยประเทศไทย ประเทศจีน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในชื่อโครงการ “International Investment Business Matching 2019: IIBM 2019”ภายใต้แนวคิด “Real Estate Expo: 50% Shock Sale” และการจับคู่ทางธุรกิจ “Business Matching 2019: Thailand-China-AEC” โดยคณะผู้จัดงานได้จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมและวัตถุประสงค์ของงาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

งาน“International Investment Business Matching 2019: IIBM2019” จะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์การค้าเช็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าเชียงใหม่ฮอลล์ พื้นที่การจัดงานกว่า 200 บูท โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้มีการทำธุรกิจการค้า การร่วมลงทุน ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยธุรกิจเอสเอ็มอี ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจด้านการศึกษา ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายในงานจะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น การนำเข้า การส่งออก กฎระเบียบ มาตรฐานสินค้า เป็นต้น ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านสังคม รวมทั้งให้คำปรึกษาครบวงจรในการจับคู่ทางธุรกิจ ฯลฯ เพื่อให้การลงทุนระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 20,000 คน ทั้งจากประเทศไทย ประเทศจีน และสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) โดยล่าสุดสมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ประเทศจีน และกลุ่มประเทศอาเซียนได้ตอบรับเข้าร่วมงานครบทุกประเทศ คาดว่าภายในงานจะมีมูลค่าการค้า การลงทุนระหว่างกันกว่า 10,000 ล้านบาท คณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานในวันพฤหัสที่ 18 กรกฎาคม 2562

รูปแบบการจัดงานเป็นการแสดงสินค้าและจับคู่ทางธุรกิจ การสัมมนาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน แบ่งเป็นโซนของการจับคู่ทางธุรกิจ การจัดแสดงสินค้า 8 โซน รวมประมาณ 200 บูท ประกอบด้วย โซนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Zone) ภายในงานมีการจัดกิจกรรม “50% Property Shock Sale” จากกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆ พร้อมแพ็คเกจการให้กู้ดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินชั้นนำ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยผ่าน “โครงการบ้านล้านหลัง” ตามนโยบายของภาครัฐและเป็นการขยายตลาดให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจากนานาชาติให้กว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดประมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Auction) อีกด้วย

โซนธุรกิจท่องเที่ยว การพำนักระยะยาว (Tourism & Long Stay Zone) ประกอบด้วยโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สปา ลองสเตย์ กลุ่มผู้สูงวัย เกษียณอายุ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการในการร่วมลงทุน การทำธุรกิจแบบพึ่งพา การหาแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น โซนการลงทุนนานาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน (International & AEC Zone) จัดให้มีการแสดงสินค้า ธุรกิจจากกลุ่มประเทศ AEC และจากอินเดีย ยุโรป อเมริกา พร้อมข้อมูลที่ประโยชน์ต่อผู้สนใจ อาทิ กฎระเบียบด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการลงทุน การค้าระหว่างกัน ปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยด้านปัญหาอุปสรรคที่ต้องการให้ได้รับการดูแลจากภาครัฐ เป็นต้น

โซนด้านการศึกษา (Education Zone) ภายในงานมีกิจกรรม“Education Fair” ให้ทุนการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นนำในประเทศไทย จีน ยุโรป การให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อต่างประเทศ การบริการจัดหาที่พัก วีซ่า และอื่นๆ ที่จำเป็นในแต่ละประเทศ โดยมี TOP Universities จากทั่วโลกมาเปิดบูทแสดงนิทรรศการให้ข้อมูลด้านการศึกษา โซนธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs Zone) และโซนสินค้าเกษตร (Agricultural Zone) มีการออกบูทจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานที่ปรึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

โซนอาหารและกิจกรรม (Food & Activities) ประกอบด้วย Food Truck และการออกร้านจากร้านอาหารชื่อดัง การจัดแสดงเทศกาลอาหารและผลไม้ “Food & Fruit Festival” ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ชิมผลไม้และอาหารไทย เพื่อส่งเสริมธุรกิจการค้าระหว่างกันให้ขยายตัวมากขึ้น โซนโลจิสติกส์และพลังงาน (Logistic & Energy Zone) การส่งเสริมธุรกิจการค้า ธุรกิจ E-commerce จำเป็นต้องมีการขยายตัวด้านการขนส่งสินค้าต่างๆ รองรับ รวมทั้งด้านธุรกิจพลังงานที่เป็นแนวโน้มการขยายตัวของพลังงานสะอาดในตลาดโลก

สำหรับกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ การเดินแบบ มินิคอนเสิร์ต การสาธิตเมนูอาหารนานาชาติ การสัมมนา หัวข้อทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ และการมอบทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เป็นต้นคณะผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นกลุ่มนักธุรกิจไทย นักธุรกิจจีน นักธุรกิจจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวจีน จะเข้ามาชมงานไม่น้อยกว่า 20,000 คนตลอดการจัดงาน

พิเศษสุด ….. สำหรับท่านที่กำลังจับตาสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 นี้ว่าจะเติบโตไปในทิศทางใด รวมทั้งการแสวงหาโอกาสการลงทุนท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ ไม่ควรพลาด งานสัมมนาระดับประเทศที่รวบรวมกูรูเศรษฐกิจโลก และกูรูอสังหาริมทรัพย์ไทย-จีน-AEC มาเสริมอาวุธการลงทุนให้กับคุณในทุกสถานการณ์กับงาน Pre-Business Matching หัวข้อ “Economic Disruption & Opportunity to RE Investment” โดยจะจัดขึ้น 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรม The Emerald Hotel Bangkok พบกับกูรูด้านเศรษฐกิจและอสังหาฯชื่อดัง ได้แก่ รศ.มานพ พงศทัต เสาหลักวงการอสังหาริมทรัพย์ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย นายสุรเชษฐ กองชีพ นักวิจัยตลาดอสังหาและผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีน อาจารย์วสันต์ คงจันทร์ จาก Modern Property Consultants และอาจารย์อรุณี เทียมหงษ์ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (บัตรราคา 963 บาท) ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรม ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากกูรูด้านเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ข้างต้นแล้ว ยังพบกับนายอาโป ทักษิณกำเนิด สมาคมนักธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่ นายชำนาญ เผือกวัฒนะ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ วิถีการทำการค้ากับคนจีน (บัตรราคา 535 บาท) ทั้งสองครั้งข้างต้น ท่านสามารถนำอสังหาริมทรัพย์ ต่างๆ มีแจ้งเจตจำนงเพื่อซื้อขาย การร่วมลงทุน หาคู่ทางธุรกิจ และสำหรับนักลงทุนจะมีอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน การประมูล ลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่ LINE ID: @m-property, Wechat: majung_28

ทั้งหมดนี้เป็นงานคุณภาพระดับประเทศที่คุณไม่ควรพลาด คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน “International Investment Business Matching 2019: IIMB 2019” มหกรรมจับคู่ธุรกิจ การลงทุน เชื่อมตลาดนานาชาติยิ่งใหญ่แห่งปี จะสร้างรายได้ การต่อยอดทางธุรกิจ และนำความสำเร็จสู่ตลาดเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปอย่างแน่นอน


  • 0

ยะลาบุกเชียงใหม่จัด”มหกรรมท่องเที่ยว อเมซิ่งเบตง 2019″กระตุ้นคนเหนือช้อปสินค้า-เดินทางเที่ยวดินแดนใต้แห่งสยาม

Category : กีฬา

จังหวัดยะลา จัด”มหกรรมท่องเที่ยว อเมซิ่งเบตง 2019″ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.ยะลา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยทาง จ.ยะลาได้คัดสรรค์ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ระดับพรีเมียมจำนวน 40 ร้ายเปิดให้สัมผัส ชิม ชม ช้อป กับอาหารและสินค้าชื่อดัง ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 7 – 11 มี.ค.2562

รองผู้ว่าราการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมท่องเที่ยว อเมซิ่งเบตง 2019ในครั้งนี้นับว่าประสบผลสำเร็จเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและจับจ่ายซื้อของจำนวนมากและก็เป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักจังหวัดยะลาโดยเฉพาะอ.เบตง ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไม่ว่าจะอาหารการกิน เรื่องวัฒนธรรมและเรื่องของธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งนี้สถานการณ์ของจังหวัดยะลาก็สงบเรียบร้อยมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศก็มาที่จังหวัดยะลาเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันรายได้เข้าสู่จังหวัดยะลาประมาณ3,200 กว่าล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากภาคการท่องเที่ยว

“จังหวัดยะลาเราตั้งเป้าตัวเลขเงินสะพัดในการจัดงานครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งหลังจากการออกโรดโชว์ครั้งนี้ก็จะมีการสั่งซื้อสินค้าในพื้นที่ต่อไปการออกบูธสินค้าจะทำให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์สินค้าของอ.เบตงจ.ยะลาเพิ่มมากขึ้น และจะช่วยในการตลาดเพิ่มช่องทางจำหน่ายไปยังจังหวัดต่างๆในภูมิภาคอื่นอีกด้วย” นายวรเชษฐ พรมโอภาษ กล่าวในที่สุด.


  • 0

รวมพลังเพื่อผู้หญิงในวันสตรีสากลประจำปี 2562

Category : กีฬา

ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในงานวันสตรีสากล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ และคุณจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

งานวันสตรีสากล จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ ภายใต้แผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญให้กับผู้หญิงไทยได้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมในสังคม ซึ่งนอกจากจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นแล้วนั้น ภายในงานยังมีการแสดงสุดพิเศษเพื่อให้ผู้หญิงได้แสดงความสามารถมากมาย อาทิ การแสดงชุด “ฟ้อนฮ๊อก” จากโรงเรียนกาวิละอนุกูล และการแสดงชุด “บูม บูม” จากเครือข่ายผู้หญิง

รวมทั้งยังมีองค์กรทั้งจากภาครัฐและเอกชน อย่าง กรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่, เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ, มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์, มูลนิธิรักษ์ไทย, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่, ชมรมผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ได้มาออกบูธให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อสตรีในงานนี้อีกด้วย


  • 0

ครั้งแรกในภาคเหนือ กับงานวิ่งข้ามวัน ในบรรยากาศยามค่ำคืนของจังหวัดเชียงใหม่ ” เชียงใหม่ ไนท์ มาราธอน “

Category : กีฬา

ร้านสามเสนวิลล่า เชียงใหม่ ร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งแรกในภาคเหนือ กับงานวิ่งการกุศล ” เชียงใหม่ ไนท์มาราธอน ” รายการวิ่งระยะยาวครั้งแรกที่จะวิ่งข้ามวัน ในบรรยากาศยามค่ำคืนของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 นี้ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 21.00 – 03.00 น.

ทั้งนี้การวิ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร ค่าสมัคร 900 บาท ,ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 800 บาท ,มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 และ ฟันรัน 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ส่วนประเภท วีไอพี ค่าสมัคร 2,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัคร และติดตามรายละเอียดได้ที่ www.chiangmainightmarathon.com และ www.facebook.com/ChiangmaiNightMarathon หรือ Line : @nightmarathon

สำหรับการจัดงานวิ่งการกุศล ” เชียงใหม่ ไนท์มาราธอน ” ในครั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบสมทบทุนเพื่อช่วยเชียงใหม่ในด้านต่างๆ ได้แก่ สมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ ,สนับสนุนกิจการโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน และสนับสนุนมูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมาย


  • 0

ปั่น 2 น่องท่องอุทยานฯ ครั้งที่ 12 พร้อมระดมน้ำใจ…ช่วยเหลือมูลนิธิกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า

Category : กีฬา

โรงพยาบาลลานนา พร้อมโรงพยาบาลในเครือรามคำแหง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จัดงานแถลงข่าว“ปั่น 2 น่องท่องอุทยานฯ ครั้งที่ 12 พร้อมระดมน้ำใจ…ช่วยเหลือมูลนิธิกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องเชียงรุ้ง ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ … นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ รพ.ลานนา และกรรมการบริหารเครือ รพ.รามคำแหง นายธฤต ชื่นอิ่ม , ทพ.ศิระ อั่นตระกูล รพ.เชียงใหม่ราม พร้อมทั้ง นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และนายวิชัย ลดาลลิตสกุล ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ อ.จอมทอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” และ โครงการรณรงค์ระดมทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าครั้งที่ 12 ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง ในวันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค.2562 ที่จะถึงนี้ ดำเนินรายการโดยนายสัมโพธิ เทียนทอง ที่ปรึกษา โรงพยาบาลรามคำแหง และคอลัมน์นิสต์ชื่อดัง

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา พร้อมด้วยโรงพยาบาลในเครือรามคำแหง ประกอบด้วยรพ.รามคำแหง , รพ.สินแพทย์ ในกทม.และ รพ.เชียงใหม่ ราม จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมให้การสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โดยมีทั้งทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยรถพยาบาลระดับ ALS ในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของนักปั่น

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผอ.รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่ ได้เผยว่าแม้จะได้เข้าร่วมสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นปีแรก แต่รพ.ลานนา ก็มั่นใจถึงศักยภาพ และความพร้อมในการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการ และความเป็นศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลลานนา โดยจะมีทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ไปประจำ ณ ที่ตั้งบริเวณจุดสูงสุดที่เป็น “เส้นชัย” ซึ่งเป็นเป้าหมายที่บรรดานักปั้นมุ่งมั่นที่จะพิชิตให้สำเร็จ อีกทั้งได้เตรียมแพทย์เวชศาสตร์การกีฬามาคอยดูแลรับมือเป็นพิเศษ สำหรับกรณีที่นักปั่นอาจมีการบาดเจ็บ ตลอดทั้งเหตุฉุกเฉินอันอาจเกิดในวันจัดกิจกรรมนี้อีกด้วย

ซึ่งปีนี้ทางโรงพยาบาลในเครือรามคำแหงฯ ยังได้จัดโครงการรณรงค์ระดมเงินเพื่อสมทบทุนให้กับ “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า” ไปพร้อมกัน เพื่อเป็นโอกาสในการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาให้มีส่วนร่วมแสดงน้ำใจในโครงการนี้ด้วยการสมทบเงินเข้าบัญชีเงินฝากซึ่ง รพ.รามคำแหงได้ดำเนินการเปิดไว้พร้อมกับมอบเงินทุนจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) ไว้แล้ว

จึงขอเชิญร่วมสมทบทุน “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า” บัญชีธนาคารธนชาต ภายใต้ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลรามคำแหงเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 096-6-10949-7 โดยสามารถร่วมสมทบได้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562 #Inthanonchallenge


  • 0

เมญ่าฯ เปิดให้เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “RESULT APPLED ART THESIS EXHIBITION 2019” ผลงานสุดเจ๋งจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Category : กีฬา

ภาควิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดงานให้เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “RESULT APPLED ART THESIS EXHIBITION 2019” ซึ่งเป็นผลงานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ได้รับเกียรติเปิดงานโดย ท่านคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่แห่งประเทศญี่ปุ่น ณ เชียงใหม่ ร่วมด้วย คุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ณ Event Hall ชั้น G ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบผลงานการออกแบบด้านศิลปกรรม

พร้อมทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ก่อนก้าวสู่การประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยในพิธีเปิดนิทรรศการ มีการแสดงฟ้อนที ฟ้อนจ้องล้านนา และมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาหลากหลายประเภทด้วยกัน อาทิ งานจิตรกรรมสร้างสรรค์ ประติมากรรมสร้างสรรค์แอนิเมชั่น โมชั่นกราฟิก งานวีดีโอพรีเซ็นต์ งานมัลติมีเดีย และงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งงานได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากทั้ง ผู้ปกครอง นักศึกษา นักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่และชาวต่างชาติ

สำหรับนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “RESULT APPLED ART THESIS EXHIBITION 2019” สามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 ณ Event Hall ชั้น G ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์


  • 0

สมาคมกีฬามอเตอร์ไซด์ไต่เขาประเทศไทยเปิดแถลงข่าวการแข่งขัน กีฬามอเตอร์ไซด์ไต่เขาสนามที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่

Category : กีฬา

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ห้องทำการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่บนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

สมาคมกีฬามอเตอร์ไซด์ไต่เขาแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุวิทย์ แรกข้าว ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่  นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ นายวัฒนะชัย เชื้อบุญมี นายกกีฬามอเตอร์ไซด์ไต่เขาแห่งประเทศไทย นายนวทรัพย์ นงค์พรหมมา  Director  บริษัท จี นาโน แมกเนท จำกัด ผู้ให้การสนับสนุน นายชยพล มหามนตรี ผู้จัดการแผนกขายอุตสาหกรรมส่วนกลาง ตัวแทนบางจากได้ร่วมกันเปิดการแถลงแก่สื่อมวลชนเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬามอเตอร์ไซด์ไต่เขารวมทั้งสิ้น 6 สนามโดยสนามที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ที่ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันกีฬามอเตอร์ไซด์ไต่เขา ครั้งนี้จัดแข่งขัน 4 คลาสด้วยกันได้แก่คลาส A คลาส B  คลาส
C ทั้ง
3 คลาสนี้ค่าสมัครคนละ 300 บาทและประเภทมือใหม่เปิดฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สำหรับนักบิดที่ชอบความท้าทายและสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็ไปสมัครได้ที่หน้างานในวันอาทิตย์ที่ 10
มีนาคม 2562 ที่ห้วยตึงเฒ่าโซนคิงคอง   

 นายวัฒนะชัย เชื้อบุญมี นายกกีฬามอเตอร์ไซด์ไต่เขาแห่งประเทศไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในการแข่งขันกีฬามอเตอร์ไซด์ไต่เขาสนามที่
1 ครั้งนี้จะมีนักกีฬาจากต่างประเทศประมาณ 10
กว่าคนมาร่วมแข่งขันด้วยประกอบด้วยนักบิดจากประเทศญี่ปุ่น จากประเทศมาเลเซีย
จากประเทศรัสเซียและจากฝรั่งเศสมาร่วมแข่งขันด้วยสำหรับรางวัลในการแข่งขันกีฬามอเตอร์ไซด์ไต่เขา ครั้งนี้ผู้ชนะอันดับที่ 1-5 ของทุกคลาสจะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล


  • 0

อพท. จัดประชุมใหญ่ ระดม 200 ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วเอเชียแปซิฟิก เน้นคุณภาพผ่านความคิดสร้างสรรค์

Category : กีฬา

อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ร่วมมือกับ GSTC (Global Sustainable Tourism Council) จัด การประชุมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2019 GSTC Asia-Pacific Sustainable Tourism Conference) ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวอย่างคุณภาพผ่านความคิดสร้างสรรค์” พิธีเปิดงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการและกล่าวปาฐกถาด้านมุมมองการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย ซึ่งการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2562 ที่โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ในการประชุม เป็นการเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศทั่วเอเซีย ชี้ให้เห็นถึงกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในมิติและปัจจัยต่างๆ บนความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี และพื้นที่ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่นำเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกไปปรับใช้ในการดำเนินงานและวางรากฐานการพัฒนาในมิติ ทั้ง 4 ด้าน (การจัดการพื้นที่ เศรษฐกิจและรายได้ วัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่น และสิ่งแวดล้อม) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนท้องถิ่น

ภายใต้หลักคิดที่ อพท. ยึดเป็นหลักในการส่งเสริม สนับสนุนมาตลอดว่า การท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้ ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวนั้นด้วย เวทีการประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นการนำผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ โรงแรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษาที่สนใจในองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนำไปใช้ในการการเรียนการสอน องค์กรพัฒนาเอกชนที่ปรึกษาและอื่น ๆ มาประชุมร่วมกัน กว่า 200 ราย โดยภายในงานมีหัวข้อการประชุมที่กล่าวถึงการท่องเที่ยวโดยมีช้างไทยเป็นองค์ประกอบ ในแง่ของการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่มีส่วนร่วม หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล แนะนำแนวทางกับเจ้าของพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น การสร้างกระแสแนวโน้มการบริหารจัดการที่พักเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก หรือแม้กระทั่งการปกป้องและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

อพท. คาดหวังผลจากการประชุมระดมความคิดในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างแนวทางในผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย ในทุกภาคส่วน ได้มีเวทีแลกเปลี่ยน มองเห็นประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้สร้างประโยชน์แก่พื้นที่ชุมชนแล้ว ยังหวังว่าหน่วยงานภาคี และบุคลากรในภาคการศึกษา จะมองเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกในการดำเนินงานวางรากฐานการเรียนรู้ต่อยอดได้ในหลายสาขา ส่งต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อไปได้อีกทางนึงด้วย